1. Wstęp do polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Special Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie . Niniejsza polityka:

określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;

wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z innymi podmiotami;

wyjaśnia Twoje prawa w zakresie danych osobowych.

Niniejsza polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu, tj. korzystasz z naszego serwisu internetowego www.osiedlemarzen.pl (Strona Internetowa) i zawartego na nim formularza; składasz zapytania poprzez portale nieruchomościowe, biura obrotu nieruchomościami lub kontaktujesz się z nami w sprawie oferty w dowolnie inny wybrany przez Ciebie sposób;

jesteś Nabywcą Lokalu, tj. kupujesz lokal, zawierasz z nami porozumienie lub umowę deweloperską lub jesteś Przedstawicielem Nabywcy Lokalu, tj. reprezentujesz Nabywcę Lokalu;

jesteś Kontrahentem, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi lub przedstawicielem Kontrahenta, tzn. reprezentujesz taki podmiot.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Special Home  sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie , ul. Poznańska 16/4 00-680 Warszawa  (dalej określany w skrócie „Administrator” lub „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem:

Special Home sp. z o. o.

ul. Poznańska 16/4 

00-680 Warszawa

lub na adres e-mail:

specialhome@gmail.com

3. Rodzaje zbieranych o Tobie informacji.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu, zbieramy informacje przekazywane nam poprzez formularz zawarty na naszej Stronie Internetowej oraz zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej, a także informacje przekazywane nam poprzez inne formy kontaktu. Dane, które zbieramy to w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail lub numer telefonu, a także adres IP. Jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres e-mail, PESEL, numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego. Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, adres siedziby, numer NIP, numer REGON, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz, dane potrzebne do zawarcia przez nas umowy z tym podmiotem, o ile są do tego niezbędne. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz..

4. Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) za Twoją zgodą (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,

b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych nieprowadzonych na podstawie zgody.

Jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu, przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, dla celów związanych z roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych, a także marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, dla celów związanych z roszczeniami, dla celów administracyjnych, statystycznych, raportowych.

5. Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane.

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. organom ścigania, policji, prokuraturze, Sądom, organom nadzoru, itp.);

b) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. instytucjom finansowym z którymi współpracujemy (np. bankom finansującym inwestycję), naszym podwykonawcom, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu doradztwa finansowego, kredytowego, prawa, księgowości, doradztwa biznesowego, konsultingu, nadzoru czy marketingu.

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Przechowujemy informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Nasza polityka przechowywania danych opiera się na przepisach obowiązującego prawa. Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania umowy, ugody lub w celu określonym w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu przechowujemy Twoje dane tak długo, jak będą przydatne do realizacji celów marketingowych, najdłużej do cofnięcia przez Ciebie zgody lub wyrażenia sprzeciwu od przetwarzania danych.

Jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu, przechowujemy Twoje dane tak długo, jak zobowiązują nas do tego przepisy prawa oraz przez okres określony przez przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta, przechowujemy Twoje dane tak długo, jak zobowiązują nas do tego przepisy prawa oraz przez okres określony przez przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

7. Jakie prawa Ci przysługują?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

a) jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

b) możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;

c) możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;

d) możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;

e) w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;

f) w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;

g) możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem:

Special Home sp. z o. o.

ul. Poznańska 16/4 

00-680 Warszawa

lub na adres e-mail:

specialhome@gmail.com

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dobrowolność podania danych osobowych.

Jeżeli jesteś Potencjalnym Nabywcą Lokalu, podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z marketingowego formularza kontaktowego, przedstawienie Ci oferty i prowadzenie innych działań marketingowych.

Jeżeli jesteś Nabywcą Lokalu lub Przedstawicielem Nabywcy Lokalu, podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz utrzymywania późniejszych relacji biznesowych. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych. Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy z Kontrahentem lub Przedstawicielem Kontrahenta.

Polityka plików cookies


Dla Państwa wygody ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych, a przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Administrator korzysta z plików cookies przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) tj. po opuszczeniu strony internetowej,
cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika),
cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
cookies analityczne – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny,
cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.
Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb,
uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika,
tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych Użytkowników,
zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania.
Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
prezentowania reklam dostosowanych dla Użytkownika.
W celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Narzędzia, z których korzystamy:
Google AdWords

Korzystamy z narzędzi Google AdWords, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama skorelowana z wpisanym hasłem. W ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.

Adres IP jest anonimizowany bezpośrednio po przetworzeniu i przed zapisaniem.

Użytkownik ma możliwość zapobiec instalacji plików cookie, zmieniając ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki. Informujemy, że po przyjęciu odpowiedniego ustawienia ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony będą dostępne. Użytkownik może zdecydować, czy w swojej przeglądarce może być zapisany plik cookie służący jednoznacznie do analizy ruchu na stronie, aby umożliwić administratorowi strony internetowej zbieranie i analizę różnych danych statystycznych.

Facebook Pixel

Wykorzystujemy tzw. „Facebook-Pixel” sieci społecznościowej Facebook, udostępniany przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , jeśli użytkownik korzysta z Facebooka w USA, lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy m.in. do: analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi reklamowych Facebook jak i w serwisie.

Przetwarzanie danych przez Facebooka w ramach ww. narzędzia, jest częścią polityki wykorzystania danych na Facebooku. Więcej informacji: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Facebook-Pixel, proponujemy zapoznanie się ze stroną: https://www.facebook.com/business/help/
651294705016616. Możesz sprzeciwić się przechwyceniu przez Facebook Pixel i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby określić, jakie typy reklam widzisz na Facebooku, możesz przejść do strony skonfigurowanej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z ich treścią po przejściu na stronę obcego serwisu.